תנאי שימוש - רשת מלונות ג'ייקוב
 1. הקדמה

1.1 ברוכים הבאים לאתר של רשת מלונות ג׳ייקוב, המופעל ע״י חברת ריזורט חדרה בע"מ, ח.פ. 515358059, חברת בוטיק יעקב בע"מ, ח.פ. 514824754, חברת בוטיק ברנר 21 בע"מ, ח.פ.514824754 וחברת ג׳ייקוב מלונות אילת בע"מ, ח.פ 516019866 (להלן – ״החברה״)

1.2 האתר מציע למשתמשים בו, בין היתר, אפשרות לקבלת מידע, ביצוע הזמנות, רכישת מוצרים שונים ויצירת קשר.

1.3 השימוש באתר הינו בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש"). אנא הקפד לקרוא את תנאי השימוש בעיון ובקפידה. תנאים אלה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך או על ידי מי מטעמך באתר ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך ו/או מי מטעמך לבין החברה ו/או מטעמה. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלה, כולם או כל חלק מהם, הינך מתבקש לחדול משימוש באתר.

1.4 לצורך תנאי שימוש אלה, המונח "משתמש/ים" או "לקוח/ות", יוגדר באופן הבא – כל אדם, או תאגיד, העושה שימוש כלשהו באתר, לרבות ביצוע פעולות באמצעות האתר, והכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן: (א) הוא כשיר לפי דין לבצע פעולות משפטיות מחייבות; (ב) הוא בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי מוכר ותקף המחייב חשבון בנק בישראל, וישתמש בכרטיס זה לביצוע כל הזמנה באתר, ככל שהחברה מקבלת כרטיס מסוג זה; ו-(ג) הוא בעל כתובת דוא"ל פעילה ברשת האינטרנט. יובהר, כי החברה אינה מחויבת לעבוד עם כל חברות האשראי, ולא יתאפשר תשלום בכל כרטיס. לבירור נוסף, ניתן ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות המצוין בסעיף ‏7 להלן.

1.5 במידה והינך קטין (מתחת לגיל 18) או שאינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס – הינך נדרש ליידע את הוריך ו/או את האפוטרופוס החוקי שלך בדבר הוראות תנאי שימוש אלו ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהיא, במסגרת האתר. על האפוטרופוס חלה האחריות ליידע את הקטין המעוניין לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטין בכדי לוודא שפעילות כאמור מתבצעת על-פי תנאי השימוש המוגדרים בתקנון זה.

1.6 תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד. יש לראות את הכתוב בתנאי השימוש כמתייחסים ללשון זכר וללשון נקבה כאחד וללשון יחיד כלשון רבים כאחד, בשינויים המחייבים וככל שהקשר הדברים מאפשר זאת.

1.7 החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, לשנות, לבטל, להשהות, למחוק ו/או להוסיף מעת לעת כל חלק מתנאי השימוש, ללא צורך בקבלת הסכמת המשתמשים ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. האחריות המלאה להתעדכן בשינויים כפי שיופיעו מעת לעת, חלה עליך בלבד. תנאי השימוש המעודכנים יחייבו מרגע פרסומם באתר וללא צורך בהודעה מראש. המשך השימוש באתר מהווה את הסכמתך לכל התנאים בתנאי שימוש אלה.

 1. שימוש באתר

2.1 הגלישה והשימוש באתר, בשירותים, במידע, ובתכנים המוצעים בו הנם אך ורק למטרות חוקיות ולמטרות אשר לשמן נועד האתר, לשימושו האישי של המשתמש בלבד ואין לעשות בו כל שימוש נוסף, מסחרי או אחר.

2.2 חל איסור על ביצוע פעולה כלשהי אשר יש בה כדי להוות הפרה של הוראות תנאי שימוש אלו ו/או הוראות הדין ו/או שיש בה כדי לגרוע באיזו מזכויות החברה ו/או של צד שלישי אחר כלשהו ו/או העלולה להזיק לאתר.

2.3 מבלי לפגוע בכל זכות חוקית אחרת העומדת לרשותה, החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות ו/או לחסום באופן זמני ו/או קבוע את הגישה של מי ממשתמשי האתר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומבלי הצורך לנמק זאת. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה, החברה רשאית למנוע ממשתמש לעשות כל שימוש באתר (לרבות שימוש חוזר) במקרים שהמשתמש: (א) הפר תנאי מתנאי שימוש אלה; (ב) הפר חובה חוקית בקשר עם שימושו באתר; או (ג) מסר לחברה ו/או למי מטעמה ביודעין פרטים שגויים או לא מעודכנים בעת פתיחת חשבון / ביצוע הזמנה / במסגרת רכישת שירותים או מוצרים המוצעים באתר ו/או כל התקשרות או התדיינות שהיא מול החברה ו/או מי מטעמה.

2.4 שמו של האתר, שם המתחם שלו, והתכנים המופיעים באתר (ויזואליים או תוכניים), לרבות נוסח תקנון זה הינם רכושה הבלעדי של החברה, או שניתנה לחברה זכות שימוש בהם מבעלי הזכות החוקיים, ואין לעשות בהם כל שימוש בהעדר קבלת הסכמתה בכתב ומראש של החברה.

2.5 החברה לא תישא באחריות לכל נזק, אובדן, הוצאה או הפסד שנגרמו למשתמשי האתר ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ישירה או עקיפה משימוש באתר.

 1. ביצוע הזמנות באתר וביטולן

3.1 משתמש המעוניין להזמין נופש או כל שירות אחר שמציעה החברה באתר, יעשה זאת באמצעות מערכת ההזמנות של האתר, תוך בחירת הנופש/החבילה המועדפת, תאריך והרכב. פרטים ומידע נוספים כמו שעות קבלת חדרים וזמני עזיבתם, הגדרות שונות להרכב (תינוק וילד), יופיעו במערכת ביצוע ההזמנה, ועל המשתמש לוודא ולבדוק אותם.

3.2 בעת ביצוע הזמנה, יידרש המשתמש להזין פרטים מסוימים כגון שם, טלפון וכתובת דוא"ל, שחלקם מהווים "מידע אישי" כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות. בטרם תזינו פרטים אלו, קראו בקפידה את מדיניות הפרטיות שבאתרנו, וכן תידרשו לאשר את הסכמתכם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

3.3 הנך מחויב למסור לנו אך ורק פרטים נכונים ומדויקים. ככל שתפר הוראה זו, החברה תהא זכאית למחוק את רישומך ו/או שלא לספק לך המוצרים / שירותים שהוזמנו על ידך, וזאת מבלי לגרוע מאיזו מהזכויות החוקיות שיעמדו לה כנגדך בגין הפרה כאמור.

3.4 יובהר, מסירת פרטים כאמור אינה חובה, אך אי מסירתם יכולה להביא לכך ששירות או פעולה מסוימת שתבקשו לבצע באתר, לא יהיה זמין עבורכם.

3.5 לאחר בחירת המוצר / השירות המבוקש והזנת הפרטים על ידי המשתמש, המשתמש יתבקש להזין פרטי אשראי. האשראי ייסלק על ידי חברה חיצונית, וככלל, יהווה ביטחון לתשלום בלבד. ככלל, את התשלום עבור הזמנת המשתמש, המשתמש יידרש לבצע פיזית עם הגעתו למלון. ניתן יהיה לשלם במלון באמצעי תשלום אחר המקובל על החברה מזה שהוזן באתר בעת ביצוע ההזמנה. על אף האמור לעיל, ייתכן במקרים מסוימים שיצוינו בטרם ביצוע ההזמנה, כי החברה תדרוש תשלום מקדמי כלשהו שיתבצע כבר במעמד ביצוע ההזמנה באתר.

3.6 בעת ביצוע הזמנה באתר, תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי של המשתמש עמו בוצעה ההזמנה ועם קבלת אישור ההזמנה על ידי חברת כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. ככל שאושרה, תירשם ההזמנה במחשבי החברה ותישלח ללקוח הודעת אישור על קליטת ההזמנה באתר, בצירוף מספר הזמנה ופרטי ההזמנה. מובהר ומודגש כי רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלוונטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה על ידי החברה. כל עוד לא התקבל אישור מחברת האשראי, ולא נשלח אישור כאמור, לא יהיה כל תוקף לפעולת ההזמנה על-ידי הלקוח. עוד יובהר, כי לגבי הזמנת שירותים אישור כאמור, אינו מהווה אסמכתא על אישורה בפועל של ההזמנה, שכן זו תותנה בתשלום בפועל ביום ההגעה למלון.

3.7 במקרה של העדר אישור ההזמנה ע"י חברת האשראי, על הלקוח יהיה ליצור קשר טלפוני עם שירות הלקוחות של החברה לצורך הסדרת ההזמנה.

3.8 על המשתמש חלה האחריות הבלעדית לבדוק את פרטי ההזמנה כפי שנמסרו לכתובת דוא"ל שהוזנה בעת ביצועה, ולוודא את התאמתם להזמנה שבוצעה באתר. ככל שמשתמש לא פנה לחברה באמצעות דוא"ל של החברה או מספר הטלפון, המצוינים בסעיף ‏7 להלן, על מנת לתקן טעות כלשהי בפרטי הזמנתו בתוך 48 שעות ממועד קבלת דוא"ל מאשר כאמור (ובלבד שההזמנה לא בוצעה פחות משישה ימים לפני מועד ההגעה), ייחשבו פרטי ההזמנה כאילו אושרו על ידו במלואם והוא יהיה מנוע מלטעון כנגד החברה בדבר אי נכונותם, התאמתם או דיוקם.

3.9 ביום ההגעה למלון, ובקשר עם כל פניה בנוגע להזמנה שבוצעה, יש להצטייד במספר ההזמנה כפי שנשלח לדוא"ל שהוזן בעת ביצוע ההזמנה.

3.10 המחירים באתר כוללים מע"מ. פטור מתשלום מע"מ יינתן לאורח שאינו מחזיק באזרחות ישראלית ועל פי חוק.

3.11 לאחר ביצוע הזמנה, יקבל המשתמש בנוסף לפרטי ההזמנה גם לינק אישי לביצוע אישור הזמנה דיגיטלי (צ'ק-אין אונליין), חלקי או מלא, כחלופה לאישור ההזמנה בעת ההגעה למלון. שימוש באמצעי זה, ידרוש את חתימת המשתמש, הזנת תעודת זהות ופרטים נוספים, כפי שנדרשים בעת אישור ההזמנה עם ההגעה למלון. יובהר, כי השירות הינו אופציונאלי לבחירתו ונוחיותו של המשתמש.

3.12 משתמש שטרם ביצע צ'ק-אין אונליין כמפורט בסעיף ‏3.11 לעיל, יקבל שלושה ימים בטרם הגעתו למלון הודעת SMS עם לינק לביצוע צ'ק-אין אונליין, והודעה נוספת (ככל שלא בוצע קודם לכן) 24 שעות בטרם ההגעה למלון.

3.13 לחברה תעמוד הזכות שלא לאשר או לקבל הזמנה שבוצעה באתר, מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שתידרש לנמק את החלטה. במקרה שכזה, הודעת סירוב מתאימה תישלח לדוא"ל שהוזן בעת ניסיון ביצוע ההזמנה באתר.

3.14 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‏3.11 לעיל, לחברה תעמוד הזכות שלא לקבל או לבטל כל הזמנה, בכל אחד מהמקרים הבאים:

–  נתברר כי נפלה טעות במסירת פרטי הזיהוי ו/או מידע הנדרש לביצוע רכישה באתר.

– נתברר כי נפלה טעות סופר או טעות טכנית בהצגת פרטי המוצרים או השירותים ו/או המחיר ו/או פרטים אחרים.

– נתברר כי קרתה תקלת תקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שפגמה בהליך רכישה תקין.

– נתברר כי במהלך המכירה חלה פעילות שאינה חוקית מצד גורם כשלהו.

– לשיקול דעתה הסביר של החברה, התעורר חשד כי התמורה בעבור המוצרים או השירותים לא תבוצע כלל או שלא תבוצע במלואה ובמועדה.

3.15 תנאי ביטול

תנאי ביטול בעונה רגילה: ניתן לבטל עד 72 שעות טרם ההגעה ללא דמי ביטול
ביטול פחות מ-72 שעות יחויב המזמין ב-50% מערך העסקה

תנאי ביטול יולי/אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים/מוסלמים:
ניתן לבטל עד 7 ימים טרם ההגעה ללא דמי ביטול

ביטול פחות מ-7 ימים יחויב המזמין ב-50% מערך העסקה

אי הגעה: יחויב המזמין בעלות ההזמנה כולה

3.16 ביטול הזמנה ייחשב ככזה רק אם התקבל לגביו אישור ביטול הזמנה מאת החברה.

3.17 לקוח שמבקש לשנות את פרטים בהזמנתו (למשל, את כמות האורחים והחדרים הרצויה או את תאריך הגעתו), יפנה לחברה באחת מהדרכים המצוינות בסעיף ‏7 להלן. אישור שינוי יהיה כפוף לזמינות ואישורה מראש של החברה. יובהר, כי ככלל, לא יתאפשר שינוי תאריך להזמנה, ככל שזה התבקש בפחות מ-72 ממועד ההגעה המקורי המתוכנן למלון.

3.18 ידוע ללקוח כי מספר המקומות במלון מוגבל, וההזמנות מתבצעות על בסיס מקום פנוי בלבד, כפי שיהיה זמין במועד ביצוע ההזמנה בפועל.

3.19 יובהר, כי האמור לעיל לעניין ביטול הזמנות חל על הזמנה בודדת בלבד (עד שלושה חדרים) ולא בהזמנה קבוצתית (מעל שלושה חדרים). בהזמנה קבוצתית, החברה תהא זכאית לגבות דמי ביטול. לבירור אודות דמי הביטול בהזמנה קבוצתית יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה.

 1. אחריות לעניין השימוש באתר

4.1 השימוש בתכנים ו/או בשירותים המוצגים באתר, ייעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

4.2 החברה לא תהיה אחראית בקשר עם בעיות שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש באתר, לרבות, תקלות במערכת ההפעלה ו/או בכל תוכנה המצויה במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר ו/או כל בעיית חומרה ו/או וירוסים ו/או תוכנות עוינות או כל תוכנה אחרת שתתגלה או תימצא במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר כתוצאה משימוש באתר ו/או כל בעיית תקשורת או העברת נתונים שימנעו באופן זמני או קבוע את השימוש באתר ו/או לאיכות או מהירות השימוש באתר.

4.3 הנך מתחייב לגלוש באתר בהתאם להוראות הדין ולא לבצע כל פעולת חדירה ו/או שיבוש ו/או לסייע בפעולות כאלה. לידיעתך, חדירה למערכות המחשוב של האתר ו/או של החברה מהוות עבירה פלילית.

4.4 המחירים המופיעים באתר נקבעים על ידי החברה או (לפי העניין) ספקים חיצוניים, והם עשויים להשתנות מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת מראש. המחיר המחייב יהיה זה שיוצג ללקוח בעת ביצוע הזמנתו בפועל באתר.

4.5 השימוש הרציף באתר תלוי, בין השאר, בזמינותן, תקינותן ושרידותן של רשת האינטרנט ו/או (לפי העניין) רשת התקשורת הסלולארית, אשר כידוע, בחלק מן הזמנים ו/או האזורים במדינת ישראל אינה מלאה ורציפה. החברה, מנהליה, עובדיה וכל הבאים מטעמה או הפועלים בשמה, לא יישאו באחריות לכל הפסד, הוצאה, אובדן או נזק, לרבות נזק מיוחד, תוצאתי או עקיף, שנגרם בקשר לפעילות או אי פעילות של האתר או תוכנות תומכות בו, ובכלל זה (ומבלי לגרוע) בקשר לטעות, תקלה או כשל טכני או אחר בצפייה במידע או בקליטת המידע על ידי החברה.

4.6 האתר עשוי לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר (לרבות טעויות בהצגת תיאור מוצרים, תכנים לגבי מוצרים, מחירם וכו') ואחרות. המשתמש מצהיר כי ידוע לו, שאין אפשרות למנוע באופן מוחלט שגיאות, ליקויים וטעויות בתכנים.

4.7 כלל התכנים הוויזואליים באתר הינם להמחשה בלבד, ולהתרשמות כללית של המשתמש. ייתכנו אי התאמות או שינויים בין המראה המוצג באתר לבין נראותו בפועל.

4.8 החברה נוקטת אמצעים על מנת להבטיח למשתמש גלישה בטוחה, אולם החברה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני ניסיונות חדירה למערכות החברה ו/או חדירה לא מורשית לאתר ו/או הפרעות ו/או שיבושים שייגרמו למערכות המחשוב ו/או לפעילותו התקינה של האתר.

4.9 המשתמש מתחייב בזאת לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או חסרון כיס שיגרמו לה כתוצאה מהפרת תנאי שימוש אלו על ידו ו/או על ידי מי מטעמו.

4.10 החברה תאפשר, מעת לעת, שימוש בשוברים מסוימים של צדדים שלישיים לביצוע הזמנות או רכישות באתר. יובהר, כי שימוש בשובר תהיה באחריותו הבלעדית של המשתמש ובכפוף לתנאי השימוש החלים על אותו שובר. החברה רשאית להפסיק את אפשרות השימוש בשוברים מסוימים לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת (אך ככלל, תכבד הזמנות שבוצעו באמצעות שוברים ככל שבמעמד ההזמנה התאפשר ביצועה באמצעות שובר)

 1. כרטיס מתנה

5.1 החברה מאפשרת לרכוש באתר כרטיסי מתנה לשירותים או מוצרים מסוימים, כפי שיעודכן באתר מעת לעת.

5.2 החברה תהא רשאית בכל עת להפסיק את מימוש כרטיסי המתנה באתר מכל סיבה שהיא או להוסיף לכרטיסי המתנה אפשרויות נוספות למימוש, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה.

5.3 ניתן לממש את מלוא הסכום המצוי בכרטיס המתנה, או כל חלק ממנו.

5.4 מימוש כרטיס המתנה באתר מתבצע כמו עסקת אשראי.

5.5 מימוש כרטיס המתנה יהיה בתוקף עד למועד הנקוב בו, והחברה רשאית שלא לאפשר מימוש של כרטיס באתר או במלון בחלוף מועד זה.

5.6 לא יהיה ניתן לקבל עודף בגין שימוש רק בחלק מערכו הנקוב של כרטיס המתנה. כמו כן, לא ניתן להמיר כרטיס מתנה לכסף מזומן או לכל דבר אחר.

5.7 החברה אינה אחראית בגין מימוש של כרטיס מתנה שאבד, נגנב או זויף.

5.8  מבלי לגרוע מיכולתה של החברה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, מובהר כי החברה או מי מטעמה יהיו רשאים לקבוע תנאים חדשים לגבי כרטיסי מתנה, שנרכשו לאחר פרסום התנאים החדשים.

5.9 בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון לבין הוראות הרכישה של כרטיס המתנה או ההוראות המופיעות על גב הכרטיס, תגברנה ההוראות המופיעות בתנאי השימוש.

 1. מידע שנמסר על ידי משתמשי האתר ואבטחתו

6.1 כפי שהוסבר לעיל, במסגרת השימוש באתר, ייתכן ותידרש למלא פרטים מסוימים (למשל: שם פרטי ושם משפחה, מספר פלאפון וכתובת דוא"ל אלקטרוני "פרטים אישיים"). יודגש בשנית, כי אינך חייב למסור פרטים אישיים אלה והאמור תלוי ברצונך החופשי בלבד. יחד עם זאת, ללא מילוי הפרטים האישיים לא נוכל לתת מענה לפנייתך בעניין מסוים.

6.2 ככל שתבחר למסור פרטים אישיים או פרטים אחרים, אלו נדרשים להיות נכונים ומעודכנים. הגשת פרטים כוזבים ביודעין אסורה בהחלט. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט הליכים משפטיים, בגין נזקים שעלולים להיגרם מכך לחברה ו/או מי מטעמה.

6.3 החברה עשויה להשתמש בכל מידע אישי או פרטים אישיים שתספק לה במסגרת שימושך באתר, בהתאם למדיניות הגנת הפרטיות של החברה המופיעה באתר.

 1. שונות

7.1 משתמש שהינו חבר מועדון לקוחות ואשר יזדהה באתר ככזה, יהיה זכאי להנות ממבצעים, הטבות והנחות ייחודיות לחברי המועדון בלבד. למען הסר ספק מובהר, כי הזדהות משתמש בשמו של אדם אחר או הצגת פרטים אישיים אשר אינם פרטיו האמיתיים של המשתמש וזאת לצורך הזדהות כחבר מועדון לקוחות מועדון למטרת קבלת הטבות, הינה אסורה ועמדת בין היתר, בניגוד להוראות תנאי השימו  ובניגוד להוראות תקנון מועדון הלקוחות.

7.2 שימוש באתר על ידי חבר מועדון לקוחות, כפוף להוראות תקנון מועדון הלקוחות.

7.3 החברה מפעילה מספר חשבונות מדיה חברתית, לרבות חשבון פייסבוק, אינסטגרם וטוויטר. המשתמש מצהיר ומסכים, כי העלאת תמונה, תוכן או פוסט במדיה חברתית כלשהי על ידי המשתמש, בצירוף התיוג / תגית @jacobhotels או #jacobhotels, תאפשר לחברה להעתיק את אותו תוכן אמור, ולעשות ממנו כל יצירה נגזרת ולהשתמש בו לצרכיה המסחריים והשיווקיים שלה בשלל מדיות ופלטפורמות, וזאת מבלי לקבל אישור מראש מאת המשתמש ומבלי לשלם תמלוגים כלשהם בגין אותו שימוש, והמשתמש נותן לחברה רישיון שימוש חופשי כאמור.

7.4 הדין החל על תנאי שימוש אלה וכל הנובע מהם הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב – יפו.

7.5 הנחת המועדון מוגבלת לעד 4 חדרים בלבד.

 1. שירות לקוחות

לפרטים ובירורים וכן פניות הנוגעת לאתר ו/או להוראות תנאי שימוש אלו, ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות שלנו באמצעות דוא"ל שכתובתו info@jacobhotels.com או באמצעות טלפון שמספרו 04-8866705 בימים א' – ה' שאינם ימי חג, בין השעות 09:00-16:00.

כדאי להזמין באתר:
 • 5% הנחה קבועה למזמינים באתר
 • משלמים רק בהגעה
 • תהליך מאובטח מהיר